ေရာ့... အင့္

၁၂လ ၂၀၀၉
၅ ရက္ေန႔ တစ္စေန
တစ္ညေန ၄ နာရီ
တစ္ဗီလိန္ *ႏွဖန္သက်ိဳး
တစ္ခါေပး ၃ခါရ
၃လသြား တစ္ခါယူ

ဗီလိန္

မွတ္ခ်က္ ။ ။ * = ႏွစ္